top of page

Her følger en oversigt over de arbejdsopgaver vi varetager i Mentorteamet

§ 52 – stk. 3 nr. 2 – Praktisk pædagogisk støtte til familier

§ 52 stk. 3 nr. 6 – Kontaktperson

§ 76 & 76a - Kontaktperson til unge mellem 18 og 23 år

§ 54 - Støtteperson til forældre der skal have anbragt deres barn

§ 71 - Støttet samvær mellem forældre og deres barn/børn der er anbragt uden for hjemmet

§ 85 - Social pædagogisk bistand (Støttekontaktperson)

§ 31- Mentorstøtte til job- eller uddannelsesrelaterede aktiviteter

 

§ 52 stk. 3 nr. 2 Praktisk pædagogisk støtte

Mentorteamet tilbyder familiestøtteforløb af kortere eller længere varighed. Indsatsen er individuelt tilrettelagte til familier med behov for støtte. Arbejdet udføres under § 52 stk 3, nr 2 i lov om social service.

 

Konsulenten tager udgangspunkt i familiens udfordringer og ressourcer som er beskrevet i handleplanen, og støtter hvor behovet er. Det kan være som en kombination af støtte omkring børnene/de unge i familien, samt støttende og vejledende samtaler med forældrene.

 

Der arbejdes med familiens handlemuligheder og begrænsninger for at støtte til en positiv forandring og støtter forældrene, så de bliver i stand til at agere i overensstemmelse med egne værdier og ønsker for familien. Støtten kombineres naturligvis med forvaltningens forventninger formuleret i handleplanen.

 

Støtten kan være praktisk hjælp såsom indkøb og madlavning, der kan også arbejdes med konfliktløsning, vejledning og coaching i, hvordan familien kan justere adfærd, handlemønstre og kommunikation, så den bliver mere hensigtsmæssig. Vi kan også hjælpe familien til, at forbedre strukturen i hverdagen.

 

Mentorteamet kan tilbyde aflastning i familien, så forældrene kan få sparring og vejledning samt lidt frirum. Børnene kan via konsulenten få andre rollemodeller end forældrene, at spejle sig i og tale med.

I forløbene søger vi at afdække, hvordan de kontekster familien, specielt børnene, indgår i  f.eks. livet i institution, skole og fritidsliv, har betydning, da problemstillinger ofte rækker ind i flere af hverdagens arenaer.

 

 

§ 52 stk. 3 nr. 6 - Kontaktperson

Mentorteamet kan også varetage kontaktperson opgaver. En eller flere i familien kan tilbydes individuelt støtte i form af en kontaktperson. Konsulenten kan være en sparringspartner for det enkelte familiemedlem, og være behjælpelig med flere aktiviteter uden for hjemmet. Konsulenten kan for eksempel hjælpe til; at oprette og vedligeholde socialt netværk, påbegynde fritidsaktiviteter, hjælpe med skole/uddannelses tilknytning. Konsulenten kan tillige hjælpe med dialog til arbejdsplads, skole eller uddannelsesinstitution eller andre relevante parter/netværk.

 

§ 76 & 76a kontaktperson til unge mellem 18 og 23 år (Efterværn)

Mentorteamet kan bidrage med hjælp til, at unge mellem 18 og 23 år kan opnå en god overgang til at bo ude og opnå en selvstændig tilværelse. Kontaktpersonen er en stabil voksen, som kan blandt andet kan hjælpe den unge til, at opnå viden om budgetplanlægning, om sund og økonomisk kost samt hjælpe med at holde kontakt til det offentlige. Derudover kan den unge støttes i uddannelse eller beskæftigelse. Kontaktpersonen kan også hjælpe den unge med at opbygge/vedligeholde socialt netværk samt påbegynde fritidsaktiviteter. Endvidere kan den unge støttes i, at løse nogle af de udfordringer, man kommer ud for som ung voksen og yder støtte til, at kunne begå sig i forskellige sociale sammenhænge. Kontaktpersonen fokuserer på den unges kompetencer, som afsæt til at bygge flere på.

 

 

§ 54 Støtteperson

Mentorteamet tilbyder støtte og vejledning til forældre, hvor anbringelse af deres barn/børn er på tale eller er effektueret. Støtten omhandler opkvalificering af forældre- evne. Støttepersonen har individuelle samtaler med forældreren og kan deltage i relevante møder med Kommune og andre relevante partnere. Vi er uvildige i sagen i forhold til kommunen og andre interessenter og vi arbejder gerne uden for normal arbejdstid. Det er forældrene der afgør, om de vil gøre brug af konsulenten og er der ikke umiddelbart god kemi er det muligt at få en anden konsulent tilknyttet. Vores anbefaling er, at tilbyde støtteperson så snart anbringelse kommer på tale, så det er muligt at oparbejde en god relation mellem forældre og konsulent, så vi derved kan støtte forældre bedst muligt.

 

Støttepersonen kan:

 • Sammen med forældre drøfte følelser og tanker vedrørende anbringelse

 • Deltage i møder med fx sagsbehandler

 • Hjælpe med at huske de punkter forældre gerne vil drøfte med sagsbehandler og hjælpe med at huske det der bliver talt om på møderne

 • støtte forældre i samarbejde med sagsbehandler og anbringelsessted

 

 

§ 71 Samvær

Mentorteamet tilbyder støttet samvær til forældre der har et barn/ung anbragt, støtten kan også omhandle andre familiemedlemmer eller personer i barnets netværk.

Det primære fokus er på at barnet skal føle at samværet er trygt, omsorgsfuldt og i en positiv stemning. Støtten kan ske hos forældre, i plejefamilien, på forvaltningen eller på et neutralt, støtten kan for eksempel foregå på forskellige udflugter.

 

Konsulentens støtter op om:

 • Samspillet mellem barn og forældre,

 • Afhentning og aflevering af både barn/børn og forældre

 

Konsulenten støtter forældre til at overholde de indgåede aftaler om samvær og støtter forælder i forberedelse af samværet,  efter endt samvær evaluerer konsulent og forælder  dagen. Konsulenten støtter samværet når forældre og barn er sammen, desuden deltager konsulenten gerne i møder med kommune og andre parter. Mulighederne for støtte er mange, og det besluttes i den konkrete sag, hvordan støtten bedst sættes ind, vi tilbyder støtte både i dag og aften timer, og i weekender og ferier.

 

 

§ 85 Social pædagogisk bistand

Mentorteamet tilbyder socialpædagogisk bistand i form af støtte kontaktperson til:

 

 • Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

 • Borgere med akutte eller særlige sociale problemer

 • Borgere der skal flytte i eget hjem fra psykiatrisk afdelinger, bosted, fængsel.

 

Mentorteamet hjælper borgeren til mestring af livet, både socialt og personligt. Der tages udgangspunkt i borgerens kompetencer og udviklingsmuligheder. Støtten sker via samtaler med fokus på emner, borgeren kan profitere af. Vi løser praktiske opgaver, og vi har støttende og rådgivende samtaler, hvor vi taler om borgerens udfordringer og muligheder for løsning herpå.

 

Målet med den social pædagogiske bistand kan være at forbedre struktur i hverdagen, oparbejde nye færdigheder til daglige gøremål. Derudover kan vi være med til at starte/vedligeholde behandlingsforløb og arbejde hen imod at forøge det sociale netværk.

 

Konsulenten kan ledsage og deltage i møder med offentlige instanser herunder kommune, psykiatri og sundhedssystem. Vi tilbyder at deltage i og planlægge aktiviteter hvor borgerne kan blive eksponeret for oplevelser som borgerne ønsker, at kunne håndtere. Borgeren får igennem den socialpædagogiske bistand styrket deres færdigheder inden for det sociale felt og i forhold til opgaver de kan løse i hverdagen. Vi hjælper også gerne med (re)integrering i samfundet og hjælper med opstart og fastholdelse i praktikforløb, på væresteder og på arbejdspladser. Vi er i tæt kontakt med borgerens nærmeste familie og netværk, såfremt borgeren ønsker dette.

 

 

§ 31 Mentorstøtte

Mentorteamet hjælper den ledige i at opnå og fastholde uddannelse, praktik og anden beskæftigelse. Vi har erfaring med ledige borgere med forskellige problemstillinger og diagnoser. Vi løser opgaver inden for:

 

Mentor tager udgangspunkt i den lediges job/uddannelsesplan som er udarbejdet mellem jobcenter og den ledige. Borgeren støttes i at løse personlige udfordringer hurtigst muligt, så borgeren bliver klar til at indgå i uddannelse eller beskæftigelse. Mentor hjælper borger til afklaring af kompetencer og udfordringer ift. ønsket uddannelse/beskæftigelse og der skabe kontakt til uddannelsessystemet og arbejdspladser. Mentor er den kontinuerlige støtte for den ledige -  før, under og efter rette beskæftigelse/uddannelse er fundet. Vi udarbejder løbende statusbeskrivelser, så jobcenteret har overblik over forløb og udvikling. Mentor er bindeled mellem borger og jobcenter samt andre offentlige instanser.

Vi har god erfaring med at arbejde med at 2-3 borgere får socialtræning med andre end deres mentor, en kompetence de får brug for i deres senere beskæftigelse. At flere deler en mentor er med til at holde udgifterne nede for jobcenteret, da vi kan nedbringe timerne den enkelte får, da nogle af timerne muligvis vil kunne deles med andre borgere.

 

Mentorteamet kan også tilbyde mentorstøtte til:

 

 • Praktikforløb hvor målet er at finde en mulig praktikplads hvor borgeren kan komme i praktik. Forløbet er bliver fulgt nøje af mentor som ugentligt er på besøg på arbejdspladsen og der er løbende feedback til sagsbehandler/virksomhedskonsulent. Arbejdsevne vurdering kan udarbejdes efter behov.

 

 • Særligt Tilrettelagt Forløb (STF) som er velegnet for ledige borgere med sociale problematikker. Vi arbejder meget skånsomt arbejder hen mod beskæftigelse. Særligt Tilrettelagt Forløb har til formål at arbejde skånsomt hen mod uddannelse, praktik, fleksjob, løntilskudsjob eller ordinær beskæftigelse. Borgerne tilbydes holdundervisning i psykoeducation, kost og motion. Undervisningen bliver tilpasset hver gruppe, så det er meningsfyldt og kompetencegivende for dem at deltage. Coaching individuelt og i gruppe tilbydes også. Praktik forløb kan inkluderes gratis i forløbet.

bottom of page